Referandumda “Evet ya da Hayır Demek Fark Etmez” Diyenler Yanılıyor

-
Aa
+
a
a
a

“Hayır”, demokratik bir anayasanın yapılmasını ve toplumun gelişip ilerlemesini sağlayacak tarihsel bir tercihtir.

Kaynak: Bianet (9 Şubat 2017)

Referandumda evet demek, nasıl bir sonuç doğurur?

Evet demek, Türkiye toplumunu tek bir adamın keyfi yönetimine mahkûm etmek demektir.

Evet demek, yasama, yürütme ve yargı erklerini bir bütün olarak muktedirin emrine vermektir.

Evet demek, muktedirin tek başına çıkaracağı Başkanlık kararnameleriyle ülkeyi yönetmesine izin vermektir.

Evet demek, “Reis”in istediği zaman Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etmesini ve ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yönetmesini kabul etmek demektir.

Evet demekle, tek başına OHAL ilan edebilen muktedirin KHK’lerle, itiraz hakkı olmadan, bütün siyasi partileri kapatmasına ve Parti-Devleti kurmasına olanak tanımak demektir.  

Evet demek, muktedirin devlet adına yaptığı eylemlerin, icraat ve harcamaların denetlenemez olduğuna olur vermektir.

Evet demek, Devletin herhangi bir mala, fabrikaya ya da işyerine el koymasına ve bu kuruluşlara kayyum atayarak yönetmesine olanak tanımaktır.

Evet demek, Devletin istediği memuru hiçbir hak tanımadan görevden atabilmesine izin vermektir. Evet demek, Devletin herhangi bir sivil toplum örgütünü, sendikayı ya da bir vakfı kapatmasına rıza göstermektir.

Evet demek, Devletin seçilmiş bir belediye başkanını görevden almasını ve yerine kayyum atamasını itiraz etmeden kabul etmektir.

Evet demek, özgürce örgütlenmenin, toplantı ve gösteri yapmanın, topluca hak aramanın yasaklandığı bir düzenin kurulmasına muvafakat etmektir.

Evet demek, Devletin hiçbir neden göstermeden istediği gazeteye el koymasına,  gazetecileri işten attırmasına ya da tutuklatmasına rıza göstermektir.

Evet demek, vatandaşın doğru haber alma hakkını tanımamak ve devletin haber organları dışında başka organlara yer vermeyen bir yayım düzenini kabul etmek demektir.   

Evet demek, muktedirin itibar ve güç kazanması ve dünya ölçeğinde büyük bir lider olması için savaş açmasına ve başka ülkeleri istila etmesine rıza göstermektir.

Evet demek, muktedirin daha çok güçlenmesi için ülkede şoven milliyetçiliğin ve ırkçılığın yükselerek yaygınlaşmasını ve iç barışın ebediyen son bulmasını kabul etmek demektir.  

Evet demek, Türkiye toplumunu içine kapanmaya, durgunluğa ve geriliğe mahkûm etmek, tarihin gidişini tersine çevirmek demektir.

Referandumda hayır demek, nasıl bir sonuç doğurur?

Hayır demek, tek adam yönetimine son verecek ve “Reis”in anayasa sınırları içinde kalmasını zorunlu hale getirecek bir ilk adımdır. Artık cumhurbaşkanının anayasa dışı tasarruflarda bulunması mümkün olmayacak.  

Hayır demek, siyasi partilerin seçim taahhütlerine uyarak süratle bir araya gelmelerini ve toplumun tümü tarafından benimsenecek yeni bir anayasa yapmamalarını zorunlu kılacak.

Hayır demek, yavaş da olsa, bugüne kadar olduğu gibi demokratikleşme sürecinin kesintiye uğramadan devam etmesini ve yeni anayasa ile hız kazanmasını sağlamak demektir.  

Hayır demekle, yetersiz de olsa, erkler ayrılığı devam edecek ve bu ayırımın yeni anayasada evrensel boyutlara ulaşması için yapılacak çalışmaların önü açılacak. Oysa Evet çıkarsa erklerin birliği ebediyen devam eder.     

Hayır demekle, Meclisin gensoru vermek, soruşturma açmak, sözlü soru önergesiyle hükümetin icraatını eleştirmek vb. denetleme yetkileri devam edecek ve yeni anayasada bu yetkilerin genişletilerek daha etkin hale gelmesine fırsat yaratacak.

Hayır demekle, bütün partilerin katılımı ile yapılacak yeni anayasada demokratik hak ve özgürlükleri genişletmek ve sağlam güvencelere bağlamak mümkün olacak.

Hayır demekle yeni anayasada örgütlenme, toplu hak arama, toplantı ve gösteri özgürlüğü geliştirilerek anayasal güvencelere bağlanması mümkün olacak.  

Hayır demek, iki partinin değil, ulusun tümünü temsil eden partilerin hazırlayacağı ortak bir anayasa ile basın özgürlüğü, basın çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuksal haklarının güvenceye bağlanacağını sağlamak demektir.

Hayır demek, hiçbir koşulda mülkiyet hakkına dokunulmayacağı ve bu hakkın anayasal güvence altına alınacağını sağlamak demektir.

Hayır demek, seçimle işbaşına gelen kurumların tasfiye edilmesi ve başkanlıklarına kayyum atanması tasarruflarına son verecek ve bu tür eylemlerin suç sayılmasını sağlayacak anayasal güvenceler getirmek demektir.  

Hayır demek, ırkçılık, şoven milliyetçilik, bölücülük ve şeytanlaştırma siyasetine son vermek ve Türkiye’de eşit haklı vatandaşlığa dayalı demokratik bir düzen kurmanın önü açmak demektir.

Hayır demek, tek adam yönetiminin son bulması bağlamında iç barışı kurmak ve dışa yönelik saldırgan politikalara son vermek demektir.  

Hayır demek toplumsal gelişmenin önü açmak, ileri bir demokrasiyi kurmak ve Türkiye’nin beklediği ekonomik, sosyal ve kültürel büyük atılımı gerçekleştirmek demektir.  

Sonuç: “Evet ya da Hayır fark etmez” demek büyük bir yanılgıdır

Çünkü Evet, toplumu geriliğe ve durgunluğa mahkûm eden bir seçim; Hayır ise Türkiye’nin yıllardır beklediği demokratik bir anayasanın yapılmasını ve toplumun gelişip ilerlemesini sağlayacak tarihsel bir tercihtir.